Rodzaje kredytów i umowy kredytowe

Od dawien dawna ludzie pożyczali od siebie różne rzeczy, bądź zastawiali cenne przedmioty w celu pozyskania środków pieniężnych. W czasach współczesnych jest pełno banków i instytucji finansowych oferujących przeróżne kredyty.

Czym jest kredyt bankowy? Według definicji jest to umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą zawarta w formie pisemnej. Na podstawie tej umowy bank zobowiązuję się udostępnić określoną kwotę pieniężną kredytobiorcy, a kredytobiorca w zamian obowiązany jest spłacić swoje zobowiązanie w określonych w umowie terminach. Każda umowa kredytowa powinna posiadać datę sporządzenia, dane obu stron umowy, okres obowiązywania, wysokość oprocentowania oraz prowizji, ogólne warunki kredytowania, kwotę kredytu oraz terminy i wysokość spłat, a także inne prawa i obowiązki zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Bank jest stroną dominującą umowy kredytowej, ponieważ to on po zbadaniu zdolności kredytowej klienta określa warunki, na jakich zostanie udzielony kredyt (zbadaj zdolność kredytową przez internet).

Są różne rodzaje kredytów. Ze względu na długość okresu kredytowania można wyróżnić kredyt krótkoterminowy (0-12 miesięcy), średnioterminowy (1-2 lata), długoterminowy (powyżej 3 lat).

Ze względy na podmiot zawierający umowę kredyty dzielimy na kredyty dla osoby fizycznej oraz kredyty gospodarcze. Jeśli chodzi o kredyt dla osób fizycznych to najczęściej mamy do czynienia z kredytem mieszkaniowym, samochodowy lub konsumpcyjnym. Wśród kredytów gospodarczych można wyróżnić następujące: kredyt obrotowy (najczęściej związany jest z sezonowością, albo jest przeznaczony na konkretny cel, np. zakup sprzętu bądź pokrycie zobowiązań) oraz kredyt inwestycyjny (zazwyczaj jest przeznaczony na sfinansowanie długoterminowej inwestycji).

Zanim zostanie zawarta umowa kredytowa klient musi przejść przez kilka etapów. Na początku musi złożyć wniosek kredytowy. Po złożeniu takiego wniosku następuje analiza sytuacji finansowej osoby wnioskującej. W przypadku osoby fizycznej brane są pod uwagę wysokość zarobków, posiadany majątek, historia kredytowa oraz forma i okres zatrudnienia wnioskodawcy. W przypadku podmiotu gospodarczego natomiast bank ocenia wiarygodność firmy, jej płynność finansową, zdolność do spłaty oraz analizuje wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Po sprawdzeniu tych danych bank wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie kredytu. W sytuacji gdy decyzja jest pozytywna następuje podpisanie umowy. Dopiero po tej ostatniej czynności można zrealizować kredyt zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Kredyt powinien też być zabezpieczony. Są różne formy zabezpieczenia kredytu. Wyróżnia się osobowe formy zabezpieczenia kredytu (awal, weksel, poręczenie, gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu) oraz rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu (hipoteka, zastaw, kaucja, blokada środków na koncie bankowym, bon na okaziciela).

W Polsce kredytów mogą udzielać jedynie banki. Tak stanowi Prawo Bankowe. Inne podmioty gospodarcze świadczące usługi zarezerwowane wyłącznie dla banków są narażeni na karę grzywny w wysokości 5 mln złotych lub na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Dziś zadłużenie Polaków jest ogromne i cały czas rośnie. Niektórzy z nas jeden kredyt spłacają drugim. Tylko od czerwca do września 2012 roku zadłużenie Polaków wzrosło o 0,9%. Jest to bardzo niepokojące zjawisko.

Tags:

About Marcin Zasik

Afiliant, analityk produktów bankowych i pozabankowych; redaktor sieci portali o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

Comments are closed.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+